Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Raste të veçanta të furnizimeve të përjashtuara nga TVSH-ja