Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Përjashtimi nga TVSH i furnizimeve të sigurimit e ri-sigurimit dhe shërbimeve financiare