Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Kuptimi i vlerës së tregut për qëllime të përcaktimit të vlerës së tatueshme