Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Rimbursimi i shpenzimeve që nuk përfshihen në vlerën e tatueshme