Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Elementet që i zbriten vlerës së tatueshme. Saktësimi i vlerës së tatueshme