Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Deklarata e TVSH-së, Librat e Shitjes dhe Blerjes