Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Mbi kufirin minimal të regjistrimit në TVSH