Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Skema e kompensimit e prodhuesve bujqësorë