Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Kushtet e përftimit të fermerëve nga skema e kompensimit me qëllim TVSH-je