Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

E drejta e zbritjes së TVSH-së së kompensuar, për prodhuesit bujqësorë, që përfitojnë nga skema