Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Fatura tatimore, deklarimi dhe norma e kompensimit për fermerët përfitues nga skema