Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Regjistrimi dhe çregjistrimi për TVSH-në i personit të tatueshëm