Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës