Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Detyrimi i tatimpaguesve për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor