Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Vlera e tatueshme e punimeve të ndërtimit dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së