Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Vendi i furnizimit të shërbimeve që lidhen me një pasuri të paluajtshme