Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Lindja e tatimit, kërkueshmëria, momenti i lëshimit të faturës tatimore