Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Ndarja e veprimtarive ekonomike për tatimpaguesit që aplikojnë shkallën e reduktuar të TVSH 6%