Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Mbi kalimin e tatimpaguesve nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv