Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Çregjistrimi i tatimpapaguesve persona juridikë, që kryejnë veprimtari ekonomike fitimprurëse