Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Çregjistrimi i tatimpaguesve persona juridikë, që kryejnë veprimtari ekonomike fitimprurëse, nëpërmjet procedurave të bashkimit dhe përthithjes