Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Dokumentimi dhe mbajtja e llogarive për qëllime tatimore, për subjektet e TVSH-së apo Tatimit mbi Fitimin