Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Mbi Udhëzimin për “Procedurat Tatimore”

Afati i ruajtjes se dokumentacionit dhe mbajtja e kontabilitetit për qëllime tatimore