Institucioni

Institucioni > Publikime > Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Rimbursimi i TVSH-se dhe Stoku, T1-2021

Ju percjellim  të pasqyruar informacionin mbi TVSH e rimbursuar për tremujorin e pare të vitit 2021 si  edhe nivelin e Stokut në datë 31.03.2021.  

Ky publikim bëhet në kuadër të rritjes së transparences dhe informimin e të gjitha palëve që kanë interesë me situatën faktike të rimbursimit të TVSH-së dhe stokut të rimbursimeve.

Dokumenta ndihmëse