Institucioni

Institucioni > Publikime > Formulare aplikimi dhe Kartela Informative

Formulare aplikimi te standartizuar

Formulari i aplikimit është dokumenti nepërmjet të cilit institucioni mbledh informacionin e nevojshëm për aplikuesin me qëllim lëvrimin e shërbimit. 

 

Dokumenta ndihmëse