Kontakte > Drejtoria e Përgjithshme >

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit

Adresa: Rruga "Nikolla Lena"
Telefon 04 22 76 840

Zyra e shtypit 
zyraeshtypit@tatime.gov.al