Kontakte > Drejtoria e Përgjithshme >

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Shërbimit për Tatimpaguesit
Telefon 04 22 76 840
e-tatime@tatime.gov.al

Zyra e shtypit 
zyraeshtypit@tatime.gov.al