Institucioni

Institucioni > E drejta për informim >

E drejta për informim

Në bazë të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, institucionet publike kanë detyrim të publikojnë në faqen e tyre zyrtare të internetit Programin e transparences si dhe gjithe nënmenutë përberese te tij: Baza ligjore, Struktura organizative, Legjislacioni tatimor, procedurat e prokurimit, Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve, Kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit, Buxheti dhe plani i shpenzimeve, Modeli i kërkesës për dhënie informacioni/dokumentacioni etj.

Dokumenta ndihmëse