Institucioni

Institucioni > E drejta për informim > Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2021

Nr.
Rendor

Data e
kërkesës

Objekti i kërkesës

Data e
përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

01

08.01.2021

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara deri në 31 Dhjetor 2020?

Sa është numri total i organizatave jofitimprurëse të regjistruara gjatë vitit 2020?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse, me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së, në total dhe për vitin 2020?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të çregjistruar nga përgjegjësia tatimore e TVSH-së?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse që nuk kanë më përgjegjësi tatimore me TVSH?

Sa është numri i të punësuarve në organizatat jofitimprurëse referuar periudhës së fundit të plotë të deklaruar Shtator 2020?

Sa është numri total i organizatave jofitimprurëse që kanë qënë objekt kontrolli të plotë gjatë vitit 2020?

15.01.2021

Numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara deri në 31 Dhjetor 2020 është 4972.

Numri total i organizatave jofitimprurëse të regjistruara gjatë vitit 2020 është 186.

Organizatat jofitimprurëse të ndara sipas statusit aktual janë: aktiv 2185, pasiv 2568.

Numri i organizatave jofitimprurëse, me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së, në total është 1262, ndërsa për vitin 2020 është 158.

Numri i organizatave jofitimprurëse të çregjistruar nga përgjegjësia tatimore e TVSH-së është 182.

Organizata jofitimprurëse që nuk kanë më përgjegjësi tatimore me TVSH janë 1590.

Numri i të punësuarve në organizatat jofitimprurëse referuar periudhës së fundit të plotë të deklaruar Shtator 2020 është 9793.

Numri total i organizatave jofitimprurëse që kanë qënë objekt kontrolli të plotë gjatë vitit 2020 është 20. Prej tyre janë përfunduar 5 kontrolle. Të gjitha kontrollet për vitin 2020 janë planifikuar bazuar në Udhëzimin Nr.19, datë 09.07.2019 - "Për mbikëqyrjen e organizatave jofitimprurëse në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit".

E plotë

 

Nuk ka

02

10.01.2021

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara gjatë vitit 2019?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të ndara sipas statusit aktual?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse, me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së?

Sa është numri i të punësuarve në organizatat jofitimprurëse?

Sa është numri total i organizatave jofitimprurëse që kanë qënë objekt kontrolli të plotë gjatë vitit 2019?

Sa është numri i certifikatave të regjistrimit për efekt rimbursimi të TVSH-së në kuadër të projekteve IPA, financuar nga Bashkimi Europian, të lëshuara nga Administrata Tatimore?

Sa është numri total i organizatave jofitimprurëse me detyrime të papaguara gjatë 30 ditëve?

Sa është borxhi total i organizatave jofitimprurëse?

15.01.2021

Numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara gjatë vitit 2019 është 238.

Aktualisht numri total i organizatave jofitimprurëse është 4777.

Organizatat jofitimprurëse të ndara sipas statusit aktual janë: aktiv 2212, pasiv 2353, çregjistruar 177, kërkesë për çregjistrim 35.

Numri i organizatave jofitimprurëse, me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së, në total është 1562.

Numri i të punësuarve në organizatat jofitimprurëse aktualisht është 9966.

Numri total i organizatave jofitimprurëse që kanë qënë objekt kontrolli të plotë gjatë vitit 2019 është 12.

Numri i çertifikatave të regjistrimit për efekt rimbursimi të TVSH-së në kuadër të projekteve IPA, financuar nga Bashkimi Europian, të lëshuara nga Administrata Tatimore, është 19.

Numri total i organizatave jofitimprurëse me detyrime të papaguara gjatë 30 ditëve është 359 me detyrim 10.045.000 lekë.

Borxhi total i organizatave jofitimprurëse, në datë 17.02.2020, është 332.463.000 lekë nga 2292 organizata jofitimprurëse.

E plotë

Nuk ka

03

11.01.2021

Sa është numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore deri në 31 dhjetor 2020?

Sa është numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse me status aktiv të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020)?

Sa është numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore deri në 31 dhjetor 2020 i ndarë sipas formës (shoqatë, fondacion, qendër)?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020)?

Sa është numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020) të ndarë sipas formës (shoqatë, fondacion, qendër)?

Sa është numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të shpërbëra dhe në proces likuidimi në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020)?

15.01.2021

Numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore deri në 31 dhjetor 2020 është 4972.

Numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse me status aktiv të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020) është 175.

Numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore deri në 31 dhjetor 2020 i ndarë sipas formës (shoqatë, fondacion, qendër) - nuk ekzistojnë forma ligjore të tilla.

Numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020) është 186.

Numri i organizatave jofitimprurëse të regjistruara në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020) të ndarë sipas formës (shoqatë, fondacion, qendër - nuk ekzistojnë forma ligjore të tilla.

Numri i përgjithshëm i organizatave jofitimprurëse të shpërbëra dhe në proces likuidimi në Administratën Tatimore për vitin 2020 (nga 1 janar 2020 deri në 31 dhjetor 2020) – nuk ekzistojnë statuse të tilla. Nëse ju intereson OJF në stutusin "Të çregjistruar" dhe "Kërkesa për çregjistrim" që janë statuset e njohura nga legjislacioni tatimor, janë 6 OJF.

E plotë

 

Nuk ka

04

19.01.2021

Sa është numri i çështjeve gjyqësore administrative për heqje nga puna të punonjësve të administratës me objekt të paditur DPT, për periudhën Dhjetor 2014, deri Dhjetor 2020?

 

Sa është numri i çështjeve gjyqësore administrative për heqje nga puna të punonjësve të administratës me objekt të paditur DPT për periudhën Dhjetor 2014, deri Dhjetor 2020, që me vendim gjykate i është dashur të paguajë dëmshpërblim financiar kundrejt palës paditëse?

 

Sa është vlera totale e dëmshpërblimeve dhe e detyrime të prapambetura?

18.02.2021

Numri i çështjeve gjyqësore administrative për heqje nga puna të punonjësve të administratës me objekt të paditur DPT, për periudhën Dhjetor 2014 deri Dhjetor 2020, është 313.

Numri i çështjeve gjyqësore administrative për heqje nga puna të punonjësve të administratës me objekt të paditur DPT për periudhën Dhjetor 2014 deri Dhjetor 2020, që me vendim gjykate i është dashur të paguajë dëmshpërblim financiar kundrejt palës paditëse është 197.

 

Në lidhje me dy pyetjet e tjera të kërkesës tuaj, përsa i takon vlerës totale të dëmshpërblimeve dhe vlerës totale të detyrime të prapambetura, i jemi drejtuar Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale për një qëndrim dhe vlerësim të kësaj kërkese dhe jemi në pritje të një përgjigje nga ana e tyre. Sapo të kemi një vlerësim të kërkesës do ju bëjmë me dije për përgjigjen në lidhje me këto dy pyetje.

Në vijim të dy pyetjeve 3 dhe 4 të kërkesës tuaj, Ligji Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit” në nenin 7 “Kategoritë që bëhen publike pa kërkesë” ka përcaktuar se:

Në përputhje me programin e transparencës së miratuar për çdo autoritet publik, këto të fundit përgatitin paraprakisht, në formate lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre në internet kategoritë e mëposhtme të informacionit…..

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara. Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka dalë me Udhëzimin Nr. 37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, i cili në kreun II të tij ka përcaktuar se të dhënat e kërkuara në rastin konkret bëhen publike pranë faqes zyrtare të MFE.

Referuar ligjit të sipërcituar Nr.119/2014 neni 7 “Kategoritë që bëhen publike pa kërkesë” të dhënat e kërkuara nga ju, mund të aksesohen pa kërkesë pranë faqes zyrtare të MFE.

E plotë

 

Nuk ka

05

08.02.2021

A disponon DPT certifikatat doganore të zhdoganimit që korrespondon me sasinë e importuar nga subjekti Kastrati Group?

 

Nëse po, sasia e importuar është gjendje në magazinë apo është hedhur në treg?

 

Bazuar në denoncimin, dyshohet se ky karburant është shitur pa faturim, prandaj kërkojmë informacion nga ana juaj, nëse korrespondon sasia në doganë me sasinë e shitur?

18.02.2021

Referuar verifikimit të kryer nga inspektorët që kanë ushtruar kontroll në shoqërinë Kastrati Grup për periudhat e përmendura, rezulton që për secilën pyetje është konkluduar si më poshtë:

Janë konfirmuar dhe rakorduar të gjitha deklaratat doganore të importit, të paraqitura në sistemin tatimor nga kontrolli në vend. Malli vjen nëpërmjet importit dhe Dogana shqiptare verifikon të drejtën e subjektit për import të këtij produkti, arsyen e përdorimit të tij dhe clirimin nga regjimi doganor i tij. Me bilancin material të produkteve, janë konfirmuar dhe rakorduar të gjitha sasitë e karburantit në hyrje dhe dalje.

Sasia e importuar vërtetohet nga dogana dhe derisa malli të çlirohet nga regjimi doganor është nën përgjegjësinë e doganës. Në momentin që malli çlirohet nga regjimi dhe shitet sigurisht.

Nga verifikimet e kryera për periudhat e kontrolluara si dhe bilanci material, nuk ka rezultuar të ketë shitje pa faturë për këtë produkt.

Nuk kemi indicie të tilla dhe nga verifikimet në këtë subjekt nuk ka rezultuar që një mall i importuar dhe i cliruar nga regjimi të jetë konkluduar i shitur pa faturë.

E plotë

Nuk ka

06

08.04.2021

Sa është numri i shoqërive të certifikuara sipas VKM 239/2020?

Për secilën shoqëri të certifikuar, të specifikohet emri i shoqërisë, emri i zgjidhjes/zgjidhjeve software që kanë certifikuar dhe /ose pajisjet fiskale të certifikuar në rastin që ka një të tillë. Përbërja emërore e Komisionit të Përhershëm sipas pikës 1 të Rregullores së Përbashkët midis AKSH-it dhe DPT-së e datës 24.04.2020.

Një kopje të secilës certifikatë të lëshuar nga AKSHI/DPT sipas pikës 13 të Rregullores së Përbashkët midis AKSH-it dhe DPT-së.

Një kopje të Rregullores ‘Për saktësimin e procedurave teknike të testimit të zgjidhjes softwar-ike’ të pikës 7 Rregullores së Përbashkët midis AKSH-it dhe DPT-së .

 

09.04.2021

Në lidhje me dy pyetjet e para, numri i shoqërive të certifikuara sipas VKM-së 239/2020, emri i shoqërisë, emri i zgjidhjes/zgjidhjeve softwarik-ike që kanë certifikuar është 27 shoqëri, nga të cilat 15 janë me para në dorë/pa para në dorë E-invoice, 9 janë me para në dorë dhe 7 janë pa para në dorë E-invoice. Bashkëlidhur informacioni

https://www.tatime.gov.al/c/424/494/lista-e-subjekteve-te-certifikuara

Bashkëlidhur dokumenti, në lidhje me tre pyetjet e tjera, Përbërja emërore të Komisionit të Përhershëm sipas pikës 1 të Rregullores së Përbashkët midis AKSH-it dhe DPT-së e datës 24/04/2020, kopje të Rregullores ''Për saktësimin e procedurave teknike të testimit të zgjidhjes softwarik-ike dhe kopje e certifikatës të lëshuar nga AKSHI/DPT sipas pikës 13 të Rregullores së Përbashkët midis AKSH-it dhe DPT-së.

 

E plotë

 

Nuk ka

07

 19.04.2021

Vërtetimet e pagesave të detyrimeve tatimore për pagesat e kryera gjatë periudhës kohore 1992 deri në vitin 2007 kohë e ushtrimit të aktivitetit për pasurinë nr.2/168-N1 zk.8230 për tatimpaguesin P.N.

Të dhëna tatimore për ushtrimin e aktivitetit nga viti 1992 deri në vitin 2003.

A është i ruajtur dokumentacioni para vitit 2000?

Të dhëna tatimore për ushtrimin e aktivitetit tregtar për shtetasin E.K dhe të dhëna për pagimin e Tatimit në burim nga ky shtetas.

 30.04.2021  

Nga verifikimi i sistemit tatimor rezulton se P.N. është i regjistruar në DRT Tiranë, më datë fillimi aktiviteti 21.11.1991 dhe kod fiskal 3700037 (bashkëlidhur primtimi nga sistemi i vjetër).

Në lidhje me pagesat e bëra nga ana e tatimpaguesit, nga verifikimi i regjistrave të mbajtur nga kontabiliteti, jashtë sistemit informatik dhe llogaria e tatimeve të tjera rezulton pagesë për Tatimin e Thjeshtuar të Fitimit, periudha 2003, në shumën 88,000 lekë.

Përsa i përket të dhënave të tjera tatimore në lidhje me ushtrimin e aktivitetit iu bëjmë me dije se nga verifikimi i sitemit tatimor dhe konfirmimi i marrë nga Sektori i Arshivës për tatimpaguesin e mësipërm nuk gjendet e ruajtur dosja.

Në lidhje me informacionin e kërkuar për subjektin E.K. ju bëjmë me dije se në zbatim të Ligjit nr.9920 datë 19.05.2008, ‘Për Procedurat Tatimore në RSH’, i ndryshuar, neni 24, nuk mund t’iu jepet informacioni i kërkuar.

 E plotë  Nuk ka

08

 27.04.2021  Jashtë objektit të ligjit për të drejtën e informimit  05.05.2021  Trajtuar si ankesë për cënim të të dhënave personale  Pa përgjigje  Nuk ka

09

 30.04.2021  

Cila është vlera që ‘ARMO’ i detyrohet Drejtorisë së Përgjithshme, si debitor që nuk ka likuiduar tatimet në periudha të caktuara? A është shlyer ndonjë pjesë gjatë kësaj periudhe?

Gjatë viteve të fundit, duke qenë se ‘ARMO’ rezulton me humbje, a i ka paguar detyrimet tatimore?

Disa procese gjyqësore të hapura ndaj ish-administratorit, rezultuan në favor të tij, duke e shpallur të pafajshëm, a është proceduar më tej nga ana e DPT?

Duke qenë se z.Rezart Taçi ka deklaruar se ‘ARMO-n’ e ka shitur bashkë me borxhet ndaj jush dhe palëve të tjera, a keni ngritur padi ndaj administratorëve/pronarëve të mëvonshëm?

A është menduar gjatë akumulimit të borxheve dhe më tej të bënit kërkesë për falimentimin e ‘ARMO-s’?

 10.05.2021  

Subjekti “A.R.M.O” që ju interesoheni, ka detyrime të papaguara ndaj organit tatimor dhe rezulton në listën e subjekteve me barrë siguruese dhe hipotekore të publikuar në web.

Informacion të cilin mund t’a gjeni në link: https://www.tatime.gov.al/c/8/129/130/borxhi-tatimor

Për sa kërkoni informacion mbi vlerën e detyrimeve tatimore të tatimpaguesit, proceset gjyqësore, paditë ndaj administratorëve/pronarëve të mëvonshëm, kërkesë për falimentimin e ‘ARMO-s’, masat dhe vendimet marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në zbatim të nenit 24 dhe 31 të Ligjit Nr.9920., datë 19.05.2008, Për Procedurat Tatimore në RSH, përcaktohet kujt i ofrohet informacion mbi tatimpaguesin dhe ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të tatimpaguesit.

Neni 24 i këtij ligji, ‘Dhënia e informacionit tatimor, i administruar nga administrata tatimore’, u ofrohet vetëm Gjykatave, Prokurorisë, KLSH-së, Autoriteteve të ngjashme të huaja, Institucioneve të pavarura të krijuara me ligj.

Neni 31 i këtij ligji, Çdo tatimpagues ka të drejtën e konfidencialitetit për të dhënat e veta tatimore e financiare, të administruara nga administrata tatimore.

 E plotë  Nuk ka

10

24.05.2021 Dëshiroj të regjistrohem pranë shërbimit e-Filing për të bërë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, gjatë regjistrimit më rezulton që nuk gjendet numri im personal i sigurimeve shoqërore. Si mund të veproj? 24.05.2021

Në lidhje me shërbimin e-Filing për deklarimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA), nisur nga sa sqarohet në email-in e dërguar nga Z.D, iu bëjmë me dije se për shkak të një problemi teknik të përkohshëm në sistem, në komunikimin me të dhënat që disponon Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Z.D nuk ka mundur të regjistrohet në e-Filing.


Në rast se problematika përsëritet në ditët në vijim, qytetarja duhet t’i drejtohet sporteleve të shërbimit ndaj tatimpaguesit në Drejtorinë Rajonale Tatimore përkatëse ku ka vendbanimin, për të marrë një informacion më të saktë dhe të plotë për zgjidhjen e problemit.

E plotë Nuk ka

11

26.05.2021

Numri i të punësuarve të deklaruar, sipas kategorive të punësimit periudha Janar 2020 – Mars 2021.
Numri i të dy apo më shumë punësuarve (viti 2020) ose aktual muaji i fundit që keni përpunuar.
Numri i të vetëpunësuarve vitit 2020.
Numri i të punësuarve shtetas të huaj.
Të punësuar sipas fashave të pagës së deklaruar. 
Numri i të punësuarve sipas qyteteve, bashkive apo rretheve.

27.05.2021 Bashkëlidhur dokumenti në lidhje me numrin e të punësuarve, sipas kategorive të punësimit, numrin e të dy apo më shumë punësuarve, numrin e të vetëpunësuarve, numrin e të punësuarve shtetas të huaj, numrin e të punësuarve sipas fashave të pagës së deklaruar dhe numrin e të punësuarve sipas qyteteve, bashkive apo rretheve. E plotë Nuk ka

12

26.05.2021

 Sa është numri i punonjësve të Ministrisë, institucioneve të saj të varësisë, përfshi edhe shoqëritë ku Ministria ka pronësinë, për periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021, të ndarë sipas secilit muaj të kësaj periudhe?

 

Sa është numri i punonjësve të rinj të Ministrisë, institucioneve të varësisë, përfshi edhe shoqëritë ku Ministria ka pronësinë, për periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021?

A është rritur paga e punonjësve të Ministrisë, institucioneve saj të varësisë, përfshi edhe shoqëritë ku Ministria ka pronësinë, në periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021? Nëse po, në çfarë mase, cilat kategori kanë përfituar nga rritja dhe sa është numri i punonjësve që kanë përfituar rritje në pagë?

A kanë përfituar punonjësit e Ministrisë, institucioneve të saj të varësisë, shpërblime apo shtesa mbi pagën përgjatë periudhës 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021?

28.05.2021

Numri i punonjësve fakt sipas secilit muaj për periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021 është:

Shtator 2020 – 1242 punonjës fakt
Tetor 2020 – 1243 punonjës fakt
Nëntor 2020 – 1245 punonjës fakt
Dhjetor 2020 – 1276 punonjës fakt
Janar 2021 – 1266 punonjës fakt
Shkurt 2021 – 1251 punonjës fakt
Mars 2021 – 1251 punonjës fakt
Prill 2021 – 1250 punonjës fakt

Numri i punonjësve të rinj për periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021 është:

Emërime të cilët trajtohen me Ligjin e Kodit të Punës – gjithsej 25 emërime
Emërime të cilët trajtohen me Ligjin e Statusit të Nënpunësit Civil – gjithsej 78 emërime
Emërime me Vendim Gjykate për rikthim në detyrë – gjithsej 14 emërime

Lidhur me pikën 3 dhe 4 të kërkesës, për periudhën 1 Shtator 2020 – 1 Maj 2021 nuk ka patur rritje të pagave dhe nuk është marrë asnjë shpërblim apo shtesë mbi pagën.
E plotë Nuk ka

13

28.05.2021 Përgjatë muajit Mars 2021 kemi provuar të dorëzojmë në sistemin C@TS në llogarinë e tatimpaguesit R.B.C Pasqyrat Financiare Vjetore 2020, por pa arritur t’a përfundojmë këtë proces (print screen për më shumë info). Ju drejtohemi me qëllimin për të kuptuar problemin dhe për të arritur në një zgjidhje. 01.06.2021 Emri i administratorit të subjektit tek menuja personat që lidhen, nuk përputhet me emrin e deklaruar në listëpagesë. Duhet të bëhet ndryshimi i emrit të administratorit në mënyrë që të shmanget gabimi.

Në listëpagesë:  Rűçhan B C.
Persona që lidhen: Rüçhan B C.
Karakteri: ü duhet ű si në listëpagesë.

Administratori i subjektit duhet të paraqitet pranë sporteleve të QKB për të bërë ndryshimet e nevojshme.

E plotë Nuk ka

14

31.05.2021  Në portalin e-albania dua të marr një Vërtetim që nuk kam detyrime të papaguara për subjektin tim, por më shfaqet një tabelë që thuhet se kam ende detyrime të pashlyera. Mund të më jepni një informacion se ku i kam këto detyrime? 07.06.2021 Pas verifikimit në sistemin C@TS, subjekti juaj rezulton me detyrime të papaguara për Tatimin e Mbajtur në Burim dhe Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore (gjobë dhe interes për pagesë të vonuar).

Shuma totale e detyrimit të papaguar është 1.315 lekë.
E plotë Nuk ka

 

Dokumenta ndihmëse