Institucioni

Institucioni > E drejta për informim > Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Historiku

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Historiku

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5) Tarifa (6) 
1 26.09.2016 Kërkesë për informacion 11.10.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
2 12.10.2016 Kërkesë për informacion 17.10.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
3 20.10.2016 Kërkesë për informacion 24.10.2016 Refuzuar Pa pagesë
4 25.10.2016 Kërkesë për informacion 14.11.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
5 25.10.2016 Kërkesë për informacion 14.11.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
6 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
7 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
8 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
9 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
10 14.11.2016 Kerkese per dokument 14.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
11 17.11.2016 Kërkesë për informacion 24.11.2016 Shqyrtuar Pa pagese
12 13.12.2016 Kërkesë për informacion 14.12.2016 Kërkuar saktësim të kërkesës Pa pagese
13 13.12.2016 Kërkesë për informacion 16.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
14 30.12.2016 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Shqyrtuar/Refuzuar Pa pagesë
15 09.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
16 09.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
17 12.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
18 21.02.2017 Kërkesë për informacion 24.02.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
19 27.02.2017 Kërkesë për informacion 20.03.2017 Shqyrtuar/Refuzuar  Pa pagesë
20 01.03.2017 Kërkesë për informacion 02.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
21 21.03.2017 Kërkesë për informacion 28.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
22 23.03.2017 Kërkesë për informacion 24.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
23 11.05.2017 Kërkesë për informacion 23.05.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
24 15.05.2017 Kërkesë për informacion 26.05.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
24/1 15.06.2017 Kërkesë për informacion 28.06.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
25 05.06.2017 Kërkesë për informacion 16.06.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
26 27.06.2017 Kërkesë për informacion 14.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
27 18.07.2017 Kërkesë për informacion 28.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
28 18.07.2017 Kërkesë për informacion 28.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
29 04.08.2017 Kërkesë për informacion 17.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
30 21.08.2017 Kërkesë për informacion 29.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
31 25.08.2017 Kërkesë për informacion 04.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
32 25.08.2017 Kërkesë për informacion 04.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
33 28.08.2017 Kërkesë për informacion 06.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
34 31.08.2017 Kërkesë për informacion 31.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
35 13.09.2017 Kerkese per informacion   Ne shqyrtim Pa pagese
36 21.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
37 21.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
38 28.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
39 13.10.2017 Kerkese per informacion 20.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
40 13.10.2017 Kerkese per informacion 31.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
41 25.10.2017 Kerkese per informacion 02.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
42  09.11.2017 Kerkese per informacion 10.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
43  10.11.2017 Kerkese per informacion 21.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
44 15.11.2017 Kerkese per informacion 22.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
45 21.11.2017 Kerkese per informacion 01.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
46 30.11.2017 Kerkese per informacion 12.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
47 11.12.2017 Kerkese per informacion 14.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
48 13.12.2017 Kerkese per informacion 21.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
49 26.12.2017 Kerkese per informacion   Ne shqyrtim Pa pagesë
50 18.01.2018 Kerkese per informacion 25.01.2018 Kerkuar informacion shtese Pa pagesë
51 18.01.2018 Kerkese per informacion 12.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
52 19.01.2018 Kerkese per informacion 26.01.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
53 25.01.2018 Kerkese per informacion 18.03.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
54 30.01.2018 Kerkese per informacion 13.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
55  08.02.2018 Kerkese per informacion 15.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
56  12.02.2018 Kerkese per informacion 14.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
57  12.02.2018 Kerkese per informacion 19.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
58 19.02.2018 Kerkese per informacion 19.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
59 15.02.2018 Kerkese per informacion 23.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
60 21.02.2018 Kerkese per informacion 25.03.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
61 02.03.2018 Kerkese per informacion 02.03.2018 Shqyrtuar Pa pagese
62 12.03.2018 Kerkese per informacion 06.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
63  13.04.2018 Kerkese per informacion 10.05.2018 Shqyrtuar Pa pagese
64  13.04.2018 Kerkese per informacion 20.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
65  17.04.2018  Kerkese per informacion 20.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
66 30.04.2018 Kerkese per informacion 24.05.2018 Shqyrtuar Pa pagese 
67 04.05.2018 Kerkese per informacion 29.06.201806.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese 
68 07.05.2018 Kerkese per informacion 29.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese 
69 15.05.2018 Kerkese per informacion 21.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese 
70 30.05.2018 Kerkese per informacion 30.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
71 30.05.2018 Kerkese per informacion 28.06.2018 Shqyrtuar Pa pagese
72 06.06.2018 Kerkese per informacion 13.06.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
73 20.06.2018 Kerkese per informacion 25.06.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
74 10.07.2018 Kerkese per informacion 30.07.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
75 16.07.2018 Kerkese per informacion 01.08.2018  Shqyrtuar  Pa pagese
76 18.07.2018 Kerkese per informacion 30.07.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
77 30.07.2018 Kerkese per informacion 09.08.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
78 10.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
79 08.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
80 14.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
81 15.08.2018 Kerkese per informacion 17.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
82 22.08.2018 Kerkese per informacion 04.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
83 04.09.2018 Kerkese per informacion 11.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
84 11.09.2018 Kerkese per informacion 14.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
85 27.09.2018 Kerkese per informacion 08.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
86 18.10.2018 Kerkese per informacion 24.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
87 26.10.2018 Kerkese per informacion 30.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
88 16.11.2018 Kerkese per informacion 24.11.2018 Shqyrtuar Pa pagese
89 17.12.2018 Kerkese per informacion 18.12.2018 Shqyrtuar Pa pagese
90 07.01.2019 Kerkese per informacion 10.01.2019 Shqyrtuar Pa pagese
91 15.01.2019 Kerkese per informacion 26.01.2019 Shqyrtuar Pa pagese
92 15.01.2019 Kerkese per informacion 24.01.2019 Shqyrtuar Pa pagese
93 22.01.2019 Kerkese per informacion 26.01.2019 Shqyrtuar Pa pagese
94  21.01.2019 Kerkese per informacion 31.01.2019 Shqyrtuar Pa pagese
95  29.01.2019 Kerkese per informacion 04.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
96  30.01.2019 Kerkese per informacion 04.02.2019 Shqyrtuar  Pa pagese
97 31.01.2019 Kerkese per informacion 11.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
98  01.02.2019 Kerkese per informacion 11.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
99  01.02.2019 Kerkese per informacion 11.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
100 31.01.2019 Kerkese per informacion 05.03.2019 Shqyrtuar Pa pagese
101 08.02.2019 Kerkese per informacion 19.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
102 19.02.2019 Kerkese per informacion 20.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
103 19.02.2019 Kerkese per informacion 25.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
104 19.02.2019 Kerkese per informacion 25.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
105 19.02.2019 Kerkese per informacion 25.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
106 20.02.2019 Kerkese per informacion 25.02.2019 Shqyrtuar Pa pagese
107 22.02.2019 Kerkese per informacion 07.03.2019 Shqyrtuar Pa pagese
108 26.02.2019 Kerkese per informacion 07.03.2019 Shqyrtuar Pa pagese
109 01.03.2019 Kerkese per informacion 19.03.2019 Shqyrtuar Pa pagese
110 06.03.2019 Kerkese per informacion 01.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
111 12.03.2019 Kerkese per informacion 18.03.2019 Shqyrtuar Pa pagese
112 18.03.2019 Kerkese per informacion 01.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese 
113 20.03.2019 Kerkese per informacion 01.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
114 08.04.2019 Kerkese per informacion 16.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
115 08.04.2019 Kerkese per informacion 23.04.2019  Shqyrtuar Pa pagese
116 16.04.2019 Kerkese per informacion 02.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
117 17.04.2019 Kerkese per informacion 17.04.2019  Shqyrtuar Pa pagese
118 18.04.2019 Kerkese per informacion 24.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
119  19.04.2019      Kerkese per informacion 24.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
120 19.04.2019 Kerkese per informacion 24.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
121 19.04.2019 Kerkese per informacion 24.04.2019 Shqyrtuar Pa pagese
122 24.04.2019 Kerkese per informacion 15.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
123 25.04.2019 Kerkese per informacion 16.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
124 02.05.2019 Kerkese per Informacion 09.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
125 06.05.2019 Kerkese per informacion 15.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
126  06.05.2019 Kerkese per Informacion 09.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
127 09.05.2019 Kerkese per Informacion 16.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
128 10.05.2019 Kerkese per Informacion 15.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
 129 20.05.2019 Kerkese per Informacion 31.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
130  16.05.2019 Kerkese per Informacion 30.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
131 28.05.2019 Kerkese per Informacion 07.06.2019 Shqyrtuar Pa pagese
132  13.05.2019 Kerkese per Informacion 22.05.2019 Shqyrtuar Pa pagese
133  30.05.2019 Kerkese per Informacion 21.06.2019 Shqyrtuar Pa pagese
134 24.07.2019 Kerkese per informacion 05.08.2019  Shqyrtuar Pa pagese
135 30/07/2019 Kerkese per Informacion 10.08.2019 Shqyrtuar Pa pagese
136 31.07.2019 Kerkese per informacion 02.08.2019 Shqyrtuar Pa pagese
137 01.08.2019 Kerkese per Informacion 02.08.2019 Shqyrtuar Pa pagese
138 01.08.2019 Kerkese per informacion 15.08.2019 Shqyrtuar Pa pagese
139 06.08.2019 Kerkese per informacion 16.08.2019 Shqyrtuar Pa pagese
140 17.09.2019 Kerkese per informacion 20.09.2019 Shqyrtuar (refuzuar) Pa pagese
141 18.09.2019 Kerkese per informacion 26.09.2019 Shqyrtuar Pa pagese
142 19.09.2019 Kerkese per informacion 27.09.2019 Shqyrtuar Pa pagese
143 21.10.2019 Kerkese per informacion 24.10.2019 Shqyrtuar Pa pagese
144 25.10.2019 Kerkese per informacion 25.10.2019 Shqyrtuar Pa pagese
145 28.10.2019 Kerkese per Informacion 08.11.2019 Shqyrtuar Pa pagese
146 05.11.2019 Kerkese per informacion 12.11.2019  Shtyrtuar Pa pagese 
147 18.11.2019 Kerkese per informacion 09.01.2020 Shqyrtuar Pa pagese
148 22.11.2019 Kerkese per informacion 06.12.2019 Shqyrtuar Pa pagese
149 03.12.2019 Kerkese per informacion 04.12.2019 Shqyrtuar Pa pagese 
150 10.12.2019 Kerkese per informacion 21.01.2020 Shqyrtuar Pa pagese 
151 13.01.2020  Kerkese per informacion 21.01.2020  Shqyrtuar Pa pagese 
152 14.01.2020 Kerkese per informacion 27.01.2020 Shqyrtuar Pa pagese 
153 17.01.2020 Kerkese per informacion 27.01.2020  Shqyrtuar Pa pagese 
154 19.01.2020 Kerkese per informacion 28.01.2020  Shqyrtuar Shqyrtuar
155 24.01.2020 Kerkese per informacion 29.01.2020 Shqyrtuar Pa pagese
156 28.01.2020 Kerkese per informacion 29.01.2020 Shqyrtuar Pa pagese
157 21.01.2020 Kerkese per informacion 03.02.2020 Shqyrtuar Pa pagese
158 10.02.2020 Kerkese per informacion 20.02.2020  Shqyrtuar Pa pagese
159 14.02.2020 Kerkese per informacion 24.02.2020 Shqyrtuar Pa pagese
160 20.02.2020 Kerkese per informacion 20.02.2020 Shqyrtuar Pa pagese 
161 25.02.2020 Kerkese per informacion 27.02.2020 Shqyrtuar Pa pagese
162 02.03.2020 Kerkese per informacion 08.04.2020 Shqyrtuar Pa pagese
163 02.03.2020 Kerkese per informacion 06.03.2020 Shqyrtuar Pa pagese
164 04.03.2020 Kerkese per informacion 03.04.2020 Shqyrtuar Pa pagese
165 04.03.2020 Kerkese per informacion 03.04.2020 Shqyrtuar Pa pagese
166 17.03.2020 Kerkese per informacion 03.04.2020 Shqyrtuar Pa pagese
167 03.04.2020 Kerkese per informacion 06.04.2020 Shqyrtuar Pa pagese
168 01.05.2020 Kerkese per informacion 11.05.2020 Shqyrtuar Pa pagese
169 14.05.2020 Kerkese per informacion 22.05.2020 Shqyrtuar Pa pagese
170 14.05.2020 Kerkese per informacion 22.05.2020 Shqyrtuar Pa pagese
171 12.05.2020 Kerkese per informacion 21.05.2020 Refuzuar Pa pagese
172 19.05.2020 Kerkese per informacion 01.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
173 20.05.2020 Kerkese per informacion 26.05.2020 Shqyrtuar Pa pagese
174 22.05.2020 Kerkese per informacion 26.05.2020 Shqyrtuar Pa pagese
175 02.06.2020 Kerkese per informacion Rabiana Halili Derguar me shkrese Pa pagese
176 04.06.2020 Kerkese per informacion 09.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
177 04.06.2020 Kerkese per informacion 17.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
178 04.06.2020 Kerkese per informacion 17.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
179 28.05.2020 Kerkese per informacion 09.06.2020 Refuzuar Pa pagese
180 08.06.2020 Kerkese per informacion 16.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
181 10.06.2020 Kerkese per informacion 23.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
182 10.06.2020 Kerkese per informacion 30.06.2020  Shqyrtuar Pa pagese
183 11.06.2020 Kerkese per informacion 16.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
184 11.06.2020 Kerkese per informacion 29.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
185 22.06.2020 Kerkese per informacion 03.07.2020 Shqyrtuar Pa pagese
186 22.06.2020 Kerkese per informacion 24.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
187 23.06.2020 Kerkese per informacion 24.06.2020 Shqyrtuar Pa pagese
188 21.07.2020 Kerkese per informacion 24.07.2020 Shqyrtuar Pa pagese
189 02.07.2020 Kerkese per informacion 06.08.2020 Shqyrtuar Pa pagese
190 08.09.2020 Kerkese per informacion 15.09.2020 Shqyrtuar Pa pagese
191 22.09.2020 Kerkese per informacion 23.09.2020 Shqyrtuar Pa pagese
192 28.09.2020 Kerkese per informacion 02.10.2020  Shqyrtuar Pa pagese
193 12.10.2020 Kerkese per informacion 16.10.2020 Shqyrtuar Pa pagese
194 15.10.2020 Kerkese per informacion 19.10.2020 Shqyrtuar Pa pagese
195 04.12.2020 Kerkese per informacion 11.12.2020 Shyrtuar Pa pagese
196 05.12.2020 Kerkese per informacion 07.12.2020 Shqyrtuar Pa pagese
197 07.12.2020 Kerkese per informacion 11.12.2020 Shqyrtuar Pa pagese
198 17.12.2020 Kerkese per informacion 30.12.2020 Shqyrtuar Pa pagese
199 05.01.2021 Kerkese per informacion 22.01.2021  Shqyrtuar Pa pagese
200 08.01.2021 Kerkese per informacion 15.01.2021 Shqyrtuar Pa pagese
201 10.01.2021 Kerkese per informacion 15.01.2021 Shqyrtuar Pa pagese
202 11.01.2021 Kerkese per informacion 15.01.2021 Shqyrtuar Pa pagese
203 12.01.2021 Kerkese per informacion 01.02.2021 Shqyrtuar Pa pagese
204 19.01.2021 Kerkese per informacion 25.01.2021 Shqyrtuar Pa pagese
205 19.01.2021 Kerkese per informacion 18.02.2021 Shqyrtuar Pa pagese
206 08.02.2021 Kerkese per informacion 18.02.2021 Shqyrtuar Pa pagese
207 15.02.2021 Kerkese per informacion 22.02.2021 Shqyrtuar Pa pagese

Dokumenta ndihmëse