Institucioni

Institucioni > Informacion në shërbim të bankave >

Informacion në shërbim të bankave

Në bazë të marrëveshjes të lidhur mes Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë së Thesarit në Ministrinë e Finacave dhe Shoqatës së Bankave të nivelit të dytë gjeni mëposhtë listat me informacionin përkatës.