Institucioni

Institucioni > Publikime > Te tjera

Njoftim - Ftese per Negociata

Mbështetur në VKM nr. 1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e Administratës Shtetërore, pika 9, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka përgatitur një Ftesë për Negociatë drejtuar Organeve të Masmedias/Agjencive të Specializuara për Prodhimin në total të 14 spoteve informuese me objekt “Prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit në lidhje me zbatimin e ligjit të ri për ‘Tatimin mbi të Ardhurat’”.

 

Mbetemi në pritje të ofertave tuaja të cilat duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në zyrën e Protokollit, brenda datës 1.03.2024, ora 9.30. Paraqitja e ofertës pas këtij afati nuk do të pranohet.

Dokumenta ndihmëse