Institucioni

Institucioni > Publikime > Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Rimbursimi i TVSH-së dhe Stoku

Në këtë faqe do te gjeni të pasqyruar informacionin mbi TVSH e rimbursuar për tre muajt e parë të vitit 2020 si dhe nivelin e Stokut në datë 31.03.2020.
Ky publikim bëhet me qellim informimi si dhe të rritjes së transparences te të gjitha palëve te interesuara lidhur me situatën reale të rimbursimit të TVSH-së si dhe Stokut të ketyre rimbursimeve.

Dokumenta ndihmëse