Institucioni

Institucioni > Publikime > Lista e tatimpaguesve në proces ankimimi

Lista e tatimpaguesve në proces ankimimi

Në zbatim të nenit 11 të Ligjit nr 33/2017 " Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes /shuarjes së detyrimeve tatimore" dhe planit të veprimit dhe Ligjit të sipërpërmendur, publikohet lista e tatimpaguesve  të cilët kanë qënë në proces ankimimi deri ne 31.12.2017.