Institucioni

Institucioni > Publikime > Regjistri i falimentit

Regjistri i falimentit

Regjistri i falimentit
Në këtë link, në zbatim të Ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 "Për proçedurat tatimore", i ndryshuar neni 104.2 si dhe Udhëzimit nr.24 datë 02.09.2008 "Për proçedurat tatimore", i ndryshuar, pika 104.2, publikohet lista e subjekteve për të cilët Administrata Tatimore ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi.

Bashkelidhur gjeni Vertetimin/Vendimi i Shkurtuar i Gjykates se Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane te publikuar sot më 16.02.2024. Dokumenti: "Per hapjen e procedures se falimentimit "per shoqerine "Tv ALSAT (aktualisht shoqeria "ALSAT") me nipt K21407006R.

 

 

Regjistri i subjekteve mund të gjendet në fund të kësaj faqeje.

Dokumenta ndihmëse