Institucioni

Institucioni > Publikime > Kundravajtësit ndaj pajisjeve fiskale

Kundravajtësit ndaj pajisjeve fiskale

Këtu është publikuar lista e tatimpaguesve, të cilët kanë kryer kundërvajtje administrative, parashikuar në nenin 122 të ligjit nr.9920 datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.


Publikohet identiteti i tatimpaguesit kundërvajtës në rastet kur :

  • nuk instalon pajisjen fiskale ose sisteme të monitorimit të qarkullimit
     
    • nëse pas verifikimit të parë, konstatohet se tatimpaguesi vazhdon të mos e instalojë pajisjen fiskale dhe situata nuk është rregulluar brenda 15 ditëve,

  • nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve për:

    • çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas dy konstatimeve të para.

Dokumenta ndihmëse