Institucioni

Institucioni > Publikime > Normat e interesit

Normat e interesit

Në këtë faqe, në zbatim të Ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 76 pika 3,  publikohet norma e interesit që aplikohet për llogaritjen e kamatëvonesës (kur detyrimi nuk paguhet në afat deri në datën e pagesës së tatimit).
Masa e kamatëvonesës, sipas ligjit të sipërcituar, është 120 për qind e shkallës së interesit ndërbankar të Bankës së Shqipërisë, që përcaktohet çdo tremujor, në bazë të shkallës mesatare të tremujorit paraardhës.

 • Norma e interesit 18.10.2016 - 17.01.2017 është 6.3
 • Norma e interesit 18.01.2017 - dhe në vazhdim është 6.3
 • Norma e interesit 07.04.2017 - dhe në vazhdim është 6.3%
 • Norma e interesit 07.07.2017 - dhe në vazhdim është 6.3%
 • Norma e interesit 05.10.2017 - dhe në vazhdim eshte 6.3%
 • Norma e interesit 25.01.2018 - dhe në vazhdim eshte 6.3%
 • Norma e interesit 19.04.2018 - dhe në vazhdim eshte 6.3%
 • Norma e interesit 13.07.2018 - dhe në vazhdim është 6.216%
 • Norma e interesit 26.10.2018 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 17.01.2019 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 20.04.2019 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 07.05.2019 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 16.08.2019 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 29.10.2019 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 11.02.2020 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 10.11.2020 - dhe në vazhdim është 5.4%
 • Norma e interesit 01.02.2021 - dhe në vazhdim është 5.4%
 • Norma e interesit 19.10.2021 - dhe në vazhdim është 5.4%
 • Norma e interesit 29.04.2022 - dhe në vazhdim është 5.45%
 • Norma e interesit 15.07.2022 - dhe në vazhdim është 6%
 • Norma e interesit 22.10.2022 - dhe në vazhdim është 6.66%
 • Norma e interesit 23.01.2023 - dhe në vazhdim është 7.85%
 • Norma e interesit 12.04.2023 - dhe në vazhdim është 8.12%
 • Norma e interesit 06.07.2023 - dhe në vazhdim është 8.4%
 • Norma e interesit 09.01.2024 - dhe në vazhdim është 8.58%