e-Shërbime > Për Individë >

e-Shërbime për Individë

Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individët dhe jeni të regjistruar në eFiling, klikoni këtu.

Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të regjistruar në eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu.

Nëse nuk jeni nënshtetas Shqiptar, duhet të drejtoheni në zyrën më të afert tatimore për tu regjistruar!

Për më tepër informacion rreth përdorimit të llogarisë tuaj në eFiling, kliko këtu.

Verifikimi i deklarimit dhe pageses se kontributeve nga punëdhënësit
Informimi dhe edukimi i tatimpaguesve dhe publikut mbi të drejtat dhe detyrimet që ata kanë lidhur me tatimet, si dhe ofrimi i shërbimeve dhe asistencës cilësore për ta, janë elementet thelbësore në funksionimin cilësor dhe efektiv të Administratës Tatimore në shërbimin ndaj tatimpaguesve.

Ky shërbim ofrohet gjithashtu online dhe u vjen në ndihmë individëve të marrin informacion rreth kontributeve të deklaruara dhe paguara nga punëdhënësit e tyre, prej muajit dhjetor te vitit 2011.

Për të përdorur këtë shërbim klikoni këtu.