Legjislacioni

Legjislacioni > Lojrat e fatit, kazinotë dhe hipodromet >

Lojrat e fatit, kazinotë dhe hipodromet

Ligji për Lojrat e Fatit në e Republikën e Shqipërisë, përcakton kategoritë e lojërave të fatit të lejuara, kushtet, kriteret dhe procedurat që rregullojnë këtë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, si dhe detyrat, përgjegjësitë dhe bashkëpunimin e strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë në fushën e lojërave të fatit.

Organi publik i ngarkuar me ligj për monitorimin dhe kontrollin e ligjshmërisë së funksionimit të subjekteve tatimpagues që ushtrojnë aktivitet në këtë fushë është Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojrave të Fatit, institucion në varësi të Ministrisë së Financave.

Për të parë listën e akteve ligjore dhe nënligjore klikoni këtu.

Dokumenta ndihmëse