Legjislacioni

Legjislacioni > Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore >

Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

Ligji për mbledhjen e kontributeve të detyrusheme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë dhe Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, përcaktojnë rregullat për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore, vendosjen dhe zbatimin e skemës së sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor etj.

Gjithashtu ato përcaktojnë modalitetet, procedurat si dhe njësitë përgjegjëse të administratës, për përllogaritjen, mbledhjen, administrimin dhe përfitimin nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore.

Më poshtë do të gjeni aktet ligjore dhe nënligjore të cilat përcaktojnë rregullat e mbledhjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Dokumenta ndihmëse