Legjislacioni

Legjislacioni > Taksat kombëtare >

Taksat kombëtare

Ky ligj përcakton llojet e taksave dhe tarifave kombëtare që zbatohen në Republikën e Shqipërisë, nivelin e taksave kombëtare, procedurat e llogaritjes, të arkëtimit dhe transferimit në Buxhetin e Shtetit ose në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore të taksave dhe tarifave kombëtare, si dhe detyrimet që kanë agjentët e taksave dhe tarifave kombëtare.

Ligji aktual “Për Taksat Kombëtare” është miratuar në Korrik të viti 2008 dhe ka pësuar një sërë ndryshimesh të kushtëzuara nga etapat e zhvillimit ekonomik, duke ju përgjigjur politikave fiskale të pushtetit ekzekutiv si dhe nevojave të komunitetit të biznesit.

Më poshtë do të gjeni ligjin “Për Taksat Kombëtare” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Dokumenta ndihmëse