Programi i Transparencës > Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime >

Procedurat /mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

 

  1. Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
  2. Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
  3. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
  4. Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
  5. Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të DPT
  6. Emër mbiemër të koordinatorit për konsultim publik, adresë postare/elektronike

Shënim: DPT nuk është subjekt i zbatimit të procedurave direkte të konsultimit publik.