Programi i Transparencës > Informacion për procedurat e prokurimit >

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

 

  1. Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
  2. Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
  3. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
  4. Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Dokumenta ndihmëse