Programi i Transparencës > Informacion mbi Buxhetin dhe të dhënat financiar të DPT >

Informacion mbi Buxhetin dhe të dhënat financiar të DPT

  1. Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
  2. Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
  3. Donacione, sponsorizime
  4. Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nuk ka donacione apo sponsorizime.

Dokumenta ndihmëse