Programi i Transparencës > Rreth autoritetit >

Rreth autoritetit

  1. Struktura organizative/Organigrama
  2. Struktura e pagave
  3. Funksionet dhe detyrat e DPT
  4. CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
  5. Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të DPT për të marrë vendime
  6. Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet apo mosveprimet e DPT (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave –Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjes)

Dokumenta ndihmëse