OJF & Ente Publike > Të veprosh si një OJF apo Ent Publik > Tatimi në burim

Tatimi në burim

Nje OJF apo Ent Publik i njohur nga legjislacioni në fuqi duhet të deklarojë dhe mbajë tatimin në burim në masën 15 për qind nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, që lindin nga një burim në Republikën e Shqipërisë.

  • dividendët;
  • ndarjet e fitimit;
  • interesat;
  • pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale;
  • pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet financiare dhe ato të sigurimit;
  • pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues;
  • pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikëqyrëse që lidhen me to;
  • pagesat për qeratë;
  • pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për shfaqjet e tyre.
  • të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë.