OJF & Ente Publike > Të drejtat >

Të drejtat, karta e tatimpaguesit

Në këtë link do të gjeni të publikuar Kartën e Tatimpaguesit, e cila është një dokument që shpjegon në mënyrë të përmbledhur të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve.

Qëllimi i Kartës së tatimpaguesit është ndërtimi i urës lidhëse midis Administratës Tatimore dhe tatimpaguesve, që ata u shërbejnë, nëpërmjet besimit të ndërsjellët dhe respektit.

Në Kartë shpjegohen të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve, me qëllim promovimin e marrëdhënieve më të forta midis tatimpaguesve dhe Administratës Tatimore si dhe të frymës së pagesës në mënyrë vullnetarë të tatimeve, brenda afateve ligjore.

Karta i adresohet çdo tatimpaguesi, por edhe çdo zyrtari tatimor, me qëllim njohjen, respektimin dhe zbatimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjellëta.

Dokumenta ndihmëse