Fiskalizimi > Dokumente teknik per zgjidhjet software-ike > Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania

Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania

Të gjitha subjektet private në fushën e IT të interesuara për zhvillime aplikacioni software në kuadër të projektit të Fiskalizimit, tashmë mund të aplikojnë online për Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania nëpërmjet shërbimit:

Aplikim për çertificatë elektronike test
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13378 

Çertifikata elektronike test do të mundësohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do të ketë vlefshmëri 1 vit nga momenti i gjenerimit.

Për çdo informacion lutemi të kontaktoni në adresën mail: pki@akshi.gov.al