Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Nr Subjekti NIPTI Me  dhe pa para në dorë Pa para në dorë E-invoice Faturë shoqëruese Prodhuesi i zgjidhjes software-ike për regjistrimin e pagesave pa para në dorë të faturave elektronike
1 Advanced Business Solutions K21710002J      
2 AED DISTRIBUTION K21915002R  
3 ASSECO SEE K71903039Q
4 Bilanc L31813006P  
5 BNT Electronics J61817047D
6 Communication Progress K01625001C
7 DAISY & ETM L04820001N  
8 Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi M01920006F    
9 ELTON ZHULEKU L41316032F  
10 Embedded Systems Design and Production L52101183A ✓ 
11 FACILIZATION K94702003N      
12 HELIUS SYSTEMS K91607030D    
13 Image & Communications Development L01511027P ✓ 
14 INFO BUSINES SOLUTIONS L02214022G  
15 Infosoft Software Developer K31418036C  
16 Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) K01410001N  
17 Intelligent Systems Albania L01714012M  
18 INTECH + K12418001K      
19 IVA ELEKTRONIK J61912013U
20 KREATX L12121023B  
21 KUBIT AL M11518020T  
22 Logical L22224014V  
23 MARKETING &DISTRIBUTION J72124001N      
24 MASTER IT L62316009V ✓   
25 MC NETWORKING K72223007O ✓ 
26 Nexia AL Consulting L82210031Q  ✓  ✓ 
27 ONETECH L61524016G  
28 PaaSMe L72211050D  
29 SMARTWORK L71928020R  
30 SOFT & SOLUTION L11328009F  
31 S-SYSTEMS K81317008R
32 TETRA SOLUTIONS K72017027P ✓ 
33 TRINISOFT K91512006G    
34 VODAFON ALBANIA K11715005L  
35 2RM LAB L81310069K  
36 Ei3 Software Solution L62221018T
37 Softmogul Albania L62422008A      
38 ONE Telecommunications J61814094W  
39 ILIRIA-98 K11329003H      
40 FBS J72423001R  
41 NDP K32408006C  
42 3i-solutions L52305007S  
43 Elite Travel L03321203G    
44 Integrated Tech Solutions M11614005  
45 Bashkim operatoresh ( AE Distribution; Conaltus)

K21915002R;

L21827010U

 
46 Bashkim operatoresh ( MORIX; Endri Topalli)

L52107165I;
L93227203T

 
47 PARID SMART SOLUTION

L92119032V

 
48 EuroGroup

L77129202B

✓   ✓  
49 Boralba 

L52028121E

 
50 Golden Eagle J61806015D    
51 Tetra PRO M22121029F
52 DATECH J81702002U
53 CONALTUS L21827010U