Fiskalizimi > Lista e subjekteve te çertifikuara >

Lista web e kompanive

Lista e subjekteve të TI të certifikuara si prodhues/mirëmbajtës të zgjidhjeve software-ike

Në kuadër të proçesit të vazhdueshëm të çertifikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon listën e subjekteve të certifikuara si prodhues/mirëmbajtës të zgjidhjeve software-ike.

Subjektet e mëposhtme kanë marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga DPT dhe AKSHI dhe kanë të drejtën e tregtimit të zgjidhjeve software-ike që kanë certifikuar. Lista e subjekteve është si vijon:

• Daisy ETM – NIPT: L04820001N
• BNT Electronics – NIPT: J61817047D
• Dega Kosova Information Technology ne Shqiperi – NIPT: M01920006F
• Image & Communications Development - NIPT: L01511027P

 

Lista do të përditësohet në vijim pas çdo ndryshimi.