Fiskalizimi > Fiskalizimi - Specifikime Teknike Fatura Elektronike >

Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Bazë për faturën elektronike

Në zbatim të gërmës j), të nenit 3, të Udhëzimit Nr. 20, datë 01.06.2020 “Për elementet bazë dhe teknike, lëshimin dhe shkëmbimin e faturave elektronike dhe faturave shoqëruese”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e interesuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit, mbi publikim e Specifikimeve Bazë për faturën elektronike.

Dokumentet janë sipas standardit të Bashkimit Europian në shoqërim të Direktivës 2014/55 të BE, datë 16 prill 2014 “Mbi faturimin elektronik në prokurimin publik”. Specifikimet janë gjithashtu në përputhje me kërkesat proceduriale dhe teknike të kuadrit ligjor e nënligjor të projektit të fiskalizimit.

Specifikimet Bazë të publikuara më poshtë janë:

  • Specifikimet për përdorimin bazë të faturës elektronike UN/CEFACT - Fatura Ndër-Industriale (skemat XML 16B);
  • Specifikime për përdorimin bazë të faturës elektronike - ISO/IEC 19845:2015 (UBL 2.1).

Këto materiale shërbejnë për zhvillimin e zgjidhjeve software-ike për faturën elektronike si dhe janë hartuar në një nivel bazik të përgjithshëm. Ndërkohë, specifikimet teknike për faturën elektronike do të publikohen në një moment të dytë nga DPT.

Dokumenta ndihmëse