Fiskalizimi > Kalendari i trajnimeve >

Kalendari i trajnimeve

Prej datës 16 Nentor 2020 në çdo Drejtori Rajonale Tatimore po zhvillohen trajnime online në lidhje me Ligjin nr.87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e monitorimit të qarkullimit”.

Në këto trajnime, dedikuar Procesit të Fiskalizimit, ftohen të marrin pjesë të gjithë tatimpaguesit, përfaqësuesit e tyre, ekonomistë, kontabilistë, zyra konsulence si dhe personat e interesuar, të cilët janë të interesuar për këtë proces dhe zbatimin e tij.

Fokusi i trajnimeve është informimi dhe trajnimi i tatimpaguesve, mbi përdorimin e platformës SelfCare dhe Faturën Elektronike. Për të garantuar një cilësi sa më të lartë përgatitje trajnimet kalendari i trajnimeve është organizuar si më poshtë:

 • Në periudhën 16 Nëntor – 31 Dhjetori 2020 u ofrua trajnim online për të gjitha institucionet publike dhe tatimpaguesit të cilët gjatë vitit 2019-2020 kanë plotësuar kushtet për të qenë në marrëdhënien B2G.
 • Në periudhën 08 – 31 Janar 2021 vijojnë trajnimet online për të gjithë tatimpaguesit të cilët plotësojnë kushtet për të qenë në marrëdhënien B2G. Çdo subjekt, i interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime, mund të kontaktojë Drejtorinë Rajonale ku është i regjistruar, për të siguruar pjesëmarrjen dhe për të marrë informacion paraprak.
  Për çdo kërkesë të grupeve të veçanta të tatimpaguesve, Drejtoritë Rajonale Tatimore do të organizojnë sesione specifike trajnimi, të dedikuara sipas tipologjisë së tatimpaguesve.
 • Në periudhën 1 Shkurt 2021 e në vijim do të organizohen trajnime online, edhe për tatimpaguesit që prej datës 1 Korrik 2021 kanë detyrim të fiskalizojnë transaksionet e tyre, marrëdhënia B2B.
 • Gjithashtu përveç trajnimeve që organizohen nga DRT, në bashkëpunim me IEKA - Instituti i Ekspertëve Fiskalë të Autorizuar, IKM - Instituti i Kontabilistëve të miratuar, SHKM - Shoqata e Kontabilistëve të Miratuar dhe SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, do të realizojnë trajnime të përbashkëta online sipas kalendarit bashkëngjitur.
  Në zbatim te Ligjit nr.87/2019, i ndryshuar, në varësi të llojit të të transaksionit, efektet e zbatimit të tij fillojnë:
 • për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.
 • për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.
 • për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.

Ndërkohë që, në zbatim të nenit 46 “Dispozitat kalimtare” të Ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar tatimpaguesit e rinj të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit apo në Administratën Tatimore, si edhe tatimpaguesit ekzistues, në çdo kohë kanë të drejtë të lëshojnë fatura në përputhje me procedurat e fiskalizimit përcaktuar këtë ligj dhe sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për procedurat tatimore.

Përmes disa sesioneve trajnuese paraprake, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ka trajnuar dhe angazhuar ekspertët e saj më të mirë në të gjithë vendin, me synim ofrimin e asistencës dhe informimin sa më të gjerë të të gjithë tatimpaguesve, për të proces shumë të rëndësishëm, si për Administratën Tatimore dhe gjithë tatimpaguesit.

Dokumenta ndihmëse