Fiskalizimi > Kalendari i trajnimeve >

Kalendari i trajnimeve

Duke filuar nga data 16 Nëntor 2020 në çdo Drejtori Rajonale Tatimore janë zhvilluar trajnime online në lidhje me Ligjin nr.87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e monitorimit të qarkullimit”.

Në këto trajnime, dedikuar Procesit të Fiskalizimit, ftohen të marrin pjesë të gjithë tatimpaguesit, përfaqësuesit e tyre, ekonomistë, kontabilistë, zyra konsulence si dhe personat e interesuar, të cilët janë të interesuar për këtë proces dhe zbatimin e tij.

Fokusi i trajnimeve është informimi dhe trajnimi i tatimpaguesve, mbi përdorimin e platformës SelfCare dhe Faturën Elektronike.

Për të garantuar një cilësi sa më të lartë përgatitje kalendari i trajnimeve është riorganizuar si më poshtë:

  • Trajnimet do të jenë të përditshme, nga e Hëna në të Enjte, të ndara në 3 seanca me orare të parapërcaktuara si dhe të Premten në dy orare. Trajnimet janë të aksesueshme pa regjistrim paraprak dhe secili pjesëmarrës në momentin e log-imit apo gjatë zhvillimit të trajnimit duhet të vendosë edhe NIPT-in e subjektit/eve që përfaqëson.

 

Kalendari i trajnimeve Maj 2021 e në vazhdim
  Linku për të aksesuar trajnimin Mundësi tjetër aksesi Orari
Seanca e Parë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mdddabddde49c6ae862404e33565d6d61 Meeting number (access code): 163 259 2781 E Hënë - E Premte        09:30-12:00
Meeting password: KHbxiHUE483
Seanca e Dytë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mb1efc9d40519a66c6b5731e75befe6a8 Meeting number (access code): 163 830 9958 E Hënë - E Premte        12:00 - 14:30
Meeting password: GEpS9MJYT55
Seanca e Tretë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mc3321e3ff1e419b5cf7a498137df3e79 Meeting number (access code): 163 295 5087 E Hënë - E enjte          14:30 - 17:00
Meeting password: C2imEPMJq46


Në zbatim te Ligjit nr.87/2019, i ndryshuar, në varësi të llojit të të transaksionit, efektet e zbatimit të tij fillojnë: 

  • për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji kanë filluar në 1 janar 2021.
  • për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.
  • për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.

Ndërkohë që, në zbatim të nenit 46 “Dispozitat kalimtare” të Ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar tatimpaguesit e rinj të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit apo në Administratën Tatimore, si edhe tatimpaguesit ekzistues, në çdo kohë kanë të drejtë të lëshojnë fatura në përputhje me procedurat e fiskalizimit përcaktuar këtë ligj dhe sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për procedurat tatimore.

Dokumenta ndihmëse